کشف ۱۸میلیون بدافزار جدید توسط آزمایشگاه پاندا سکیوریتی

در سه ماه دوم ۲۰۱۶، ۱۸ میلیون بدافزار توسط آزمایشگاه پاندا سکیوریتی کشف گردیده است، این یعنی به طور متوسط

ادامه